Kim jesteśmy

naszywka

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (ZS „Strzelec” OSW) jest organizacją proobronną, wychowawczą działającą społecznie. Stowarzyszenie stawia sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego utworzonego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Działa jako stowarzyszenie rejestrowe, posiadające statut Organizacji Pożytku Publicznego, współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, Strażą Graniczną, Obroną Cywilną i Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Cel istnienia
Zgodnie z art 6 statutu ZS „Strzelec” OSW, celem Związku jest:
  • Działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
  • Wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej według wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
  • Przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
  • Wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
  • Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
  • Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

W odróżnieniu od innych obecnie funkcjonujących Związków Strzeleckich ZS „Strzelec” OSW kładzie duży nacisk na apolityczność i neutralność światopoglądową, patriotyzm ZS Strzelec OSW nie jest patriotyzmem nacjonalistycznym, lecz pragmatycznym patriotyzmem dnia codziennego.

Podstawową komórką terenową jest Jednostka Strzelecka.

Poszczególne jednostki podlegają pod jeden z czterech Okręgów Strzeleckich (Centralny, Południowo-Wschodni, Śląsko-Małopolski i Pomorski)
Jednostki posiadają swoje indywidualne numery identyfikacyjne. Określane czterocyfrową liczbą.
Jednostka w Tomaszowie Lubelskim 2019 ponad to nosi imię Generała Tadeusza Piskora co wynika ze związków Generała Piskora z Bitwami pod Tomaszowem Lubelskim oraz z faktu, że spoczywa na miejscowym cmentarzu wojennym 1939 r. pośród żołnierzy którymi dowodził.
Jednostka posiada również prawo do opieki nad barwą i tradycjami 2 Pułku Strzelców Konnych historycznej jednostki Wojska Polskiego z okresu 20-lecia międzywojennego. Prawa te otrzymali tomaszowscy strzelcy od Związku Kół Pułkowych Kawalerii z siedzibą w Londynie.